اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

به منظور فرآیند شمارش و کنترل موجودی کودهای شیمیایی در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی عملیات انبارگردانی با حضور مهندس حسن زاده و گروه کارشناسان حسابرسی، حراست و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان خراسان رضوی صورت گرفت.