اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: پایان انبار گردانی سال 1402 مورخ بیست ویکم اسفند ماه سال جاری بر اساس دستورالعمل های انبارگردانی با همکاری کارکنان این شرکت با نمایندگان ستادی صورت گرفت و کلیه موجودی های انبارهای سازمانی شرکت مورد شمارش قرار گرفت و با  تکمیل فرمهای مربوطه و تنظیم صورتجلسه، عملیات انبارگردانی خاتمه پذیرفت.