اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد دراسفندماه سال1402 باتوجه به محدودیتهای پیش آمده باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار2329کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان کرمانشاه وسایراستانهای کشور تامین وارسال نمائیم