اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی

در تاریخ1403/1/18 نمونه برداری از تکنیکال پرو پارژیت وارداتی در گمرک شهید رجائی توسط سر پرست آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات به همراه تیم گروه بازرسی و همکاران شعبه هرمزگان انجام گردید.

کلمات کلیدی : نمونه برداری
اخبار برگزیده