اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

محمود خدابخشی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در جلسه  ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، درخصوص آخرین وضعیت تامین کود سرک برای توزیع بموقع در استان سمنان توضیحات لازم را ارائه و به مسئولین حاضر در جلسه اطمینان دادند که مشکلی در زمینه توزیع بموقع کود سرک بین کشاورزان استان سمنان وجود نخواهد داشت. این جلسه با حضور دکتر خاوازی قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، برگزار گردید.