اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مقدار 500 تن کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی جهت توزیع به موقع در سطح استان، تامین شده است. این مقدار کود اوره، براساس برنامه توزیع، بموقع برای کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی استان آذربایجان غربی ارسال خواهد شد. کشاورزان میتوانند با دریافت حواله کود یارانه‌ای از مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان،نسبت به دریافت کود اوره یارانه‌ای اقدام نمایند