اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛ مهندس عطایی مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان در گردهمایی تخصصی الگوی کشت محصولات زراعی حضور و با ریاست و مدیران سازمان، مدیران شهرستان و  کشاورزان عمده مالک دیدار نمود.
 
دکتر قنبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این گردهمایی بر لزوم اجرای تحقق الگوی کشت و تلاش همه جانبه به منظور افزایش بهره وری در سال جهت تولید با مشارکت مردم تاکید نمود.
 
ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: مسئله اصلی ما در کشاورزی بهره وری و راندمان تولید میباشد لذا بایستی در زمان کشت محصولات زراعی (بهاره و پاییزه) مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در دستور کار قرار و به کشاورزان توصیه گردد.
 
مهندس میری دیسفانی معاون تولیدات گیاهی سازمان نیز در این گردهمایی گفت: امنیت غذایی اولویت اصلی هر کشور است.
چراکه نیاز اول انسان وجامعه غذامیباشد
 
لازم به ذکر است کشاورزان استان خراسان رضوی در این گردهمایی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تأمین به موقع کودهای شیمیایی در کشت پاییزه سال گذشته تقدیر و تشکر نمودند.