اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، در شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان مرکزی، مورخ روز  یکشنبه 23 اردیبهشت ماه سال جاری، ساعت 10/30 صبح خبر داد.

این مناقصه در دفتر مدیریت و با  حضور رییس کمیسیون معاملات و همکاران واحدهای امور مالی و حراست استان  و با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد و شرکتهای متقاضی برگزار شد. 

 


اخبار برگزیده