اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر داد:  تأمین و ارسال مقدار  2687 تن انواع کودهای کشاورزی از مبادی حمل و انبارهای سازمانی شامل اوره ، سوپرفسفات تریپل ، سولفات پتاسیم پودری و گرانول، فسفات آمونیم ، فسفات گرانوله  13% ، و کلرور پتاسیم  به کارگزاران بخش خصوصی و شرکت تعاونی روستایی و تعاونی تولید ، در سطح استان مرکزی در مهر ماه سالجاری انجام شد.

ایشان افزودند: از مقدار کل 2687 تن کودهای ارسالی مقدار4800 تن اوره  450 تن سوپرفسفات تریپل ، مقدار 440 تن سولفات پتاسیم پودری و گرانول  و 660 تن فسفات آمونیم و فسفات 13% و مقدار 150 تن کلرور پتاسیم ، بوده است .

 


اخبار برگزیده