اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از : ارسال انواع  کودهای کشاورزی از مبادی حمل و انبارهای سازمانی و توزیع  در انبارهای کارگزاران بخش تعاونی و خصوصی شهرستان ساوه و زرندیه و حومه در اردیبهشت   ماه سالجاری  خبر داد .

سید علیرضا موسوی افزود : کود اوره به مقدار 996 تن ، کود فسفات 13% به مقدار 5 تن ، کود سوپر فسفات ساده به مقدار 20 تن، کود سولفات پتاسیم پودری و گرانوله به مقدار 18 تن و کود سوپرفسفات تریپل به مقدار 28 تن و کود کلرور پتاسیم به مقدار 5 تن در حال توزیع بین کشاورزان  براساس سهمیه اعلام شده در سیستم پایش کود و از سوی تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ، میباشد . 

 


اخبار برگزیده