گزارش اقدامات انجام شده شش ماهه اول

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

گزارش اقدامات انجام شده در شش  ماهه ابتدائی سال 98 مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی ،  جهت بهره برداری به واحد ذیربط ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید