اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمت حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

دکتر علی محمدحسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: عملیات نمونه برداری ازکود سوپرفسفات تریپل شرکت کیمیاداران کویر از شرکت های تفاهم نامه ایی طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در انبار مرکزی استان توسط کارشناسان فنی شرکت و با حضور نماینده شرکت تولید کننده از کیسه های کود کشاورزی طبق دستورالعمل، انجام شد و ضمن بسته بندی و کدگزاری برای انجام  آزمایشات به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد.

علی محمد حسینی گفت: نمونه کود ارسال شده بعد از انجام آزمایشات و آنالیز، در صورت تاییدو صدور مجوز، توسط کارگزاران تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت الکترونیکی بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

اخبار برگزیده