اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ از انبار کارگزاری محمد بهرامی سعادت آبادی واقع در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد بازدید و مورد ارزیابی قرار گرفت. این بازدید توسط طهماسب غلام پور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، مرادی معاون فنی و تولید و جعفری کارشناس واحد فنی و رضایی مسئول روابط عمومی انجام شده و وضعیت انبار کارگزار براساس چک لیست فنی، پایش و ارزیابی گردید.

برنامه پایش کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در استان با هدف ارزیابی فعالیت آنها، بصورت دایمی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان به انجام می‌رسد.

اخبار برگزیده