اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

رضا افراسیابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران گفت: در حال حاضر به دلیل حساسیت موضوع توزیع بهینه کود در سطح استان مازندران تمامی مراحل و فرآیند توزیع کود در استان مازندران مورد توجه نهادهای نظارتی قرار داشته و به صورت روزانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: نظارت دقیق بر روند توزیع کود در سطح استان مازندران از طریق سامانه پایش کود و همچنین به صورت رصد و پایش حضوری از کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی شرکت، توسط کارگروه نظارت و پایش توزیع کود در استان مازندران انجام می شود.

 

اخبار برگزیده