اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان گلستان  گفت: در سه ماهه سال جاری بیش از45 هزار 390حواله الکترونیک برای توزیع کود شیمیایی توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان صادر شده است.و تا مدت مذکور، 42 هزارو142حواله تحویل کشاورزان شده است.

اخبار برگزیده