گلسان بافت تبریز

بازدید از کارخانه تولیدی گلسان بافت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 98/7/9   معاونت فنی و تولیدی به همراه کارشناس تولید این مدیریت  با حضور در کارخانه گلسان بافت تبریز، ضمن بازدید از مراحل تولید کیسه گونی 50 کیلویی کود سوپرفسفات تریپل با شماره ثبت کودی 68735، چند کیسه بطور تصادفی انتخاب و مورد آزمایش قرار داده و مراتب را طی صورتجلسه به همراه تصاویر مربوطه به مدیریت توزیع و نگهداری شرکت ارسال نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید