پیش بینی برداشت 50 هزار تن محصول پیاز در شهرستان کوار استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از  مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کوار گفت: در سـال زراعـی جـاری 900 هکتـار از اراضـی این شهرسـتان به کشـت پیـاز اختصاص  داده شـد.

وی  افـزود: حاصلخیـزی خاک و شـرایط اقلیمی سبب شـده ارقـام مختلـف پیاز در مزارع این شهرسـتان کشـت شـود.

وی تصریـح کـرد: از مجموع 900 هکتار کشت پاییزه و بهاره در این شهرستان حدود 500 هکتار آن برداشت شده و برداشت مابقی تا اواخر آبان ماه ادامه خواهد یافت. پیش بینی می شود حدود 50 هزار تن پیاز از انواع مختلف تولید و روانه بازار گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید