بازدید گروه پایش استان از انبارهای کارگزاران شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود اجرای عملیات طرح پایش توزیع کودهای شیمیایی از انبارهای کارگزاران در شهرستان شهرضا توسط معاونت فنی و تولیدی استان و به همراه کارشناس طرح صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید