تسویه کرایه ها در مقصد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

با مساعدت و هماهنگی های صورت گرفته مدیریت محترم توزیع , حمل و نگهداری ، مدیریت محترم طرح و برنامه و مدیریت محترم امورمالی کلیه کرایه های در مقصد محموله های اوره ارسالی از مبادی کرمانشاه و بوشهر توسط استان قم پرداخت و تسویه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید