ازابتدای سال جاری ده کارگزار جدید در استان کرمان شروع به فعالیت کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان

ازابتدای سال جاری تعداد ده کارگزاری جدید دراستان کرمان شروع به فعالیت کردند محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ضمن اعلام این خبرگفت: به منظورفاه حال کشاورزان وتامین وتدارک کود درسرتاسراستان کارگزاران جدید شروع به کارکردند ودو کارگزار که فعالیتشان مناسب نبود حذف شدند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید