برگزاری مناقصه حمل و نقل داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت )

امروز مناقصه حمل و نقل داخلی در جنوب استان کرمان ( جیرفت ) راس ساعت 10/30صبح از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید