برداشت 900 تن محصول به از باغات شهرستان شهربابک استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل از فراشه مدیرجهادکشاورزی شهرستان شهربابک گفت:پیش بینی می شود درسال جاری نهصد تن محصول به ازسطح باغات شهرستان شهربابک برداشت شود

مهندس قاسمی افزود:درسال زراعی گذشته هزاروصدتن انواع کودهای ازته،فسفاته وپتاسه ازطریق کارگزاران بین کشاورزان شهرستان مذکورتوزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید