برگزاری جلسه کارگزاران استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

ششمین جلسه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با حضور معاونین فنی تولیدی و مالی اداری بازرگانی و مسئولین بازرگانی و مالی استان و مسئول حراست استان و مسئول کارگزاران در محل شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید. این جلسه در رابطه با بررسی وضعیت کارگزاران و پیگیری مشکلات و مسائل عاملین و درخواست های جدید جهت دریافت عاملیت های جدید بحث و تبادل نظر انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید