بازگشایی پاکات مناقصه فعالیتهای خدماتی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه واگذاری فعالیتهای امور خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانبا حضور اعضای اصلی کمیسیون و نمایندگان شرکتها در محل دفتر شرکت برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید