نمونه برداری در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به منظور کنترل کیفیت نهاده های کشاورزی هر هفته نمونه های برداشتی از پارت های تکمیل شده کود های تولیدی داخل کشور جهت انجام آزمایش های کنترل کیفیت به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال تا حصول نتیجه در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید