اخبار

مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی نهاده های کشاورزی تهران درجمع خبرنگاران اعلام نمودند:

حمایت از تولیدکنندگان داخلی نهاده های کشاورزی به ویژه کود، بذر و ماشین آلات از سیاست های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده و این شرکت در همین راستا در سال جاری بیش از 38 نوع انواع کودهای کشاورزی غیر یارانه یی و هم چنین انواع بذور و ماشین آلات را در چارچوب قراردادهای غیرتکلیفی به صورت غیر یارانه یی دراختیار کشاورزان و بهره برداران قرار داده و به عنوان حلقه واسط بین تولیدکنندگان داخلی با مصرف کنندگان (کشاورزان) عمل می نماید.

در ادامه بازدید از نمایشگاه، ایشان ضمن حضور درغرفه شرکت گوبره تاش ترکیه، با مدیران آن شرکت در زمینه همکاری فی مابین برای تامین و توزیع و تبادلات تجاری نهاده های کشاورزی مذاکراتی داشته که مقرر گردید طی برنامه یی تداوم یابد.