تحویل پارت 6 روغن ولک تولیدی به انبار تولید مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

محصول روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک پس از بسته بندی  داخل باکس پالت های فلزی در روز شنبه 16 آذرماه 98 در داخل انبار تولید چیدمان شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید