پایش از کارگزاری های توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با اعلام این خبرگفت:

اهمیت پایش به منظوربررسی ازکودهای درمعرض فروش، سلامت کودها،توزیع به اندازه،کنترل ازنظرقاچاق،کوهای معدنی و یا تاریخ گذشته والزام به فروش کودهای دارای شماره ثبت ماده کودی. همچنین نمونه کودبرای پایش و تجزیه شیمیایی محتویات کودها و...تاکیدکرد : کمیته پایش استان بصورت مستمرازکارگزاری های کود و فروش کوددرخارج ازشبکه( بازارهای محیطی) بصورت مستمربازدید و نظارت می کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید