اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

به منظور توانمندسازی کارشناسان بذر مقرر گردید اداره آموزش دوره آموزشی تخصصی تحت عنوان اهمیت تناوب کشت محصولات و نقش آن در کشاورزی پایدار را در تاریخ 20/9/1398 لغایت 21/9/1398 به مدت دو روز در استان گیلان برگزار نماید. در همین راستا مقدمات برگزاری آن دوره توسط اداره مذکور انجام گردید.