برگزاری جلسه ستاد تغذیه گیاهی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز دوشنبه مورخه 98/09/25 جلسه تغذیه گیاهی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور معاونت محترم تولیدات گیاهی و مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی و همچنین سایر مسئولین زراعت و تولیدات گیاهی در محل دفتر تولیدات گیاهی استان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید