اعطای مجوز عامیلت فروش نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای اعطای مجوز عامیلت فروش نهاده های کشاورزی به بخش خصوصی و برابر نامه درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین، در تاریخ 1/10/98 همکاران فنی براساس دستورالعمل مربوطه به محل پیشنهادی متقاضی در حومه شهرستان قیروکارزین مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای مورد نظر اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید