گزارش عملکرد آزمایشگاه خاک در آذرماه 98

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

آزمایشگاه خاک مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در آذرماه تعداد 16 نمونه خاک و آب  معادل 40 آیتم،مربوط به اجرای طرح الگویی تغذیه گیاهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را مورد آنالیز قرار داده است و نتایج آن نیز به مدیریت های ذیربط اعلام شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید