گزارش عملکرد ماهانه استان گیلان

گزارش عملکرد اسفند ماه 1396

کود کشاورزی :   

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار4889848 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار4335626 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده ، ومقدار 12566 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

انجام بذوربرنج تدارک شده استان

اجرا ونظارت برنج توزیع بذور

نظارت واجرای انبارداری بذوردرمبارزه با آفات انباری

شرکت درکمیته  فنی بذراستان

توزیع بذور مادری

انجام مقدمات تولید بذورمورد نیازسال آتی با شناسایی پیمانکاران مستعد.

آموزش :

اجرای دوره آموزش " بانک نشاء وروش های تغذیه گیاهان زراعی " درسطح بهره برداران واعضاء باشگاه کشاورزان و " حقوق شهروندی " درسطح کارکنان

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان (  دیسکاشن )

ارسال مدارک آموزشی یکساله کارکنان ونیازسنجی آموزشی سال آتی آنان به ستاد .

امورماشین آلات :

نظارت به عملکرد پیمانکاراستقرار سامانه بوجاری درانباربذرورسیدگی به درخواستهای تامین استقرار شامل غربالها، الواتر ، برق ، تسمه ها ، سیستم توزین وبسته بندی و مخزن کیسه گیری ، ودریافت سم زن دیسکی ازاستان کرمان

تشکیل جلسه فروش وکالتی ماشینها وادوات کشاورزی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان

تهیه صورت وضعیت مربوط به تمدید قرارداد استقرار سامانه بوجاری .

امورسم :

فروش انواع سموم به مقدار 1397 کیلوگرم / لیتر

اموراداری :

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد 90 مورد

انجام خدمات اموررفائی کارکنان شامل ارسال ودریافت هزینه های بیمه تکمیلی 2 موردبصورت گروهی وتعویض دفاتر درمانی کارکنان به تعداد مورد نیاز

اقدام درخصوص تمدیداسنادرهن املاک کارگزاران به تعداد 5 مورد

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات با دبیران کمیسیون معاملات استانهای مازندران ، گلستان ، سمنان به عنئان دبیرمعین استنهای مذکوروسایر استانها

کنترل ونظارت برکارهای کارپردازی واستعلامهای داخلی

ارائه گزارش روزانه وماهیانه ازوضعیت کارکرد کارکنان به حوزه مدیریت درحدود 30 مورد

انجام کارهای مربوط به پذیرش مامورومیهمان درمهمانسراهای استان به نعداد 7 مورد

برگزاری مزایده به صورت حراج برای فروش موادحاصل ازبوجاری بذربرنج وفروش آن به بالاترین نرخ

هماهنگی وبرگزاری گردهمایی پایان سال برای کلیه کارکنان شاغل وبازنشسته وپذیرایی ازآن  به ضیافت نهار وتجلیل ازبازنشستگان

شروع عملیات تعمیرات ساختمان اداری ونمازخانه ونظارت وپیگیری کارها دراین خصوص . ب1/30

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید