برگزاری جلسه

برگزاری جلسه به منظور بررسی فرم چک لیست بازرسی عملکرد صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای  به منظور بررسی فرم چک لیست بارزسی عملکرد صیانت  از حقوق شهروندی در نظام اداری با حضور کارگروه تخصصی این شرکت برگزار شد  حمید  هزار جریبی مدیر شرکت، در  در ادامه با بیان هدف از این تصویب نامه گفت : این تصویب نامه با هدف رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کار آمد، با هدف بهبود و ارتقا سطح حقوق شهروندی و بهره مندی ارباب رجوع از ظرفیت های ایجاد شده به تسهیل در تحقق اهداف  سیاست های کلی نظام اداری، به تصویب رسید؛وی همچنین به هماهنگی و وحدت رویه و همدلی و برنامه ریزی دقیق و اشتراک مساعی از اصول اساسی در امر ساماندهی این بخش تاکید کرد ، هزارجریبی افزود: ساماند هی پایه و اساس امور هر سازمان است ، لیکن توجه به مسائل  کاری وآموزش  توجیهی به نیرو های انسانی تحت پوشش ارجحیت  دارددر ادامه پس از بررسی  مصادیق حقوق شهروندی  بر 14 اصل ،اعضاء حاضر در جلسه، نکات و پیشنهادات خود را  مطرح نمودند  تا پس از تمکیل فرم چک لیست، مراتب به اداره ارزشیابی  و نظارت دفتر مرکزی شرکت ارسال شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید