بازدید و نظارت دوره ای از انبارهای زیر مجموعه ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در راستای بازدید و نظارت دوره ای بر انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ، در مورخ 12 دی ماه سال جاری  کارشناس امور فنی این  مدیریت از وضعیت پارتی چینی کود  و رعایت استاندارهای فنی و ایمنی انبارهای کارخانه بذر مشهد بازدید بعمل آوردند. لذا در همین راستا نسبت به بررسی وضعیت انبارها و ارائه توصیه های فنی و ایمنی لازم به پرسنل انبار اقدام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید