گزارش آمار پایش و بازدیدهای میدانی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی

ستاد پایش شرکت خدمات حمایتی اعلام نمود طی 9 ماهه گذشته بیش از 3 هزار بازدید میدانی از بازار فروش کود کشور انجام گرفته و در این  بازدید ها از انبار کارگزاران نیز بازدید بعمل آمده و نحوه توزیع کود به کشاورزان مورد راستی آزمائی قرار گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید