درنیمه اول دی ماه صورت پذیرفت

توزیع سیصدوهفتادوپنج تن کود درشهرستان سیرجان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درنیمه اول دی ماه سیصدوهفتادوپنج تن انواع کودهای شیمیایی  از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سیرجان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید