بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان شاهرود در دی ماه سال جاری انجام شده است و در جهت اجرای سیاست های شرکت توضیحاتی به آنها داده شده:

1-تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای 

4- ثبت دقیق اطلاعات بهره برداران در فرم شماره 1 پایش هفتگی کود استان 

5- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید