مناقصه امور خدماتی و حفاظتی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

  جلسه بازگشایی پاکات مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با حضور نمایندگان اداره کل بازرسی استان، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی و اعضای کمیسیون معاملات استان در محل شرکت برگزار گردید.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید