نتایج آزمایش 6 نمونه سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج آنالیز کنترل کیفیت 6 مورد انواع سموم شامل:ایمیداکلوپراید 35% SC، فنیتروتیون 50% EC، ایمازاتاپیر10% SL، تیوفانات متیل 75% WP ارسالی از سازمان حفظ نبات به صورت کد گذاری شده در تاریخ 1398/10/29 به همراه مجموع هزینه آنالیزانجام شده را  به آن سازمان اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید