رصد و پایش مداوم کودهای شیمیایی در شهرستان ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در راستای اجرای دستورالعمل های صادره از معاونت برنامه ریزی ستاد مرکزی، گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در روز سه شنبه 15 بهمن ماه 1398، از تعداد 5 واحد انبار کارگزاری در شهرستان ارومیه بازدید و ثبت کودهای یارانه ای و غیریارانه ای در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی را کنترل و رصد نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید