برنامه ریزی جهت تهیه صورتهای مالی سال 98

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی

طبق برنامه ریزی های انجام شده ، برنامه تهیه صورتهای مالی و بستن حسابهای منتهی به 98/12/29 در حال انجام می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید