مناقصه خدمات نقلیه و امور خودروئی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان 

جلسه بازگشائی و قرائت پاکت های مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نقلیه و امور خودروئی از طریق سامانه ستاد با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان و مسئول حراست در تاریخ 98/11/26 رأس ساعت 10 در دفتر مدیر محترم استان برگزار شد و در پایان جلسه برنده مناقصه مشخص گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید