اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در بهمن ماه 1495 تن کود شیمیایی پر مصرف اعم از ازته، فسفاته و پتاسه برای کارگزاران تامین و توزیع شد.