تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

پهلودهی کشتی الیانا جهت بارگیری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی الیانا جهت بارگیری 20000 تن کود شیمیایی اوره در بندر عسلویه در تاریخ 98/12/19 پهلو دهی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید