توزیع هزاروچهارصد وهیجده تن کود درشهرستان ارزوئیه استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:ازابندای اسفندماه نودوهشت تاکنون مقدار یکهزاروچهارصدوهیجده تن کود ازطریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان ارزوئیه توزیع شده است 

وی افزود:درتاریخ مذکورمقدار یکهزارودویست وچهل وشش تن کود اوره ومقدار یکصدوهفتادودوتن کود پتاسه توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید