درنیمه اول فروردین ماه سال جدید

درکرمان چهارصدوهفتادوپنج تن کود فله کیسه گیری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیراستان کرمان از کیسه گیری مقدار چهارصدوهفتادوپنج تن کود فله درانبار مرکزی کرمان درنیمه اول فروردین ماه سال 1399 خبرداد

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:به منظور تامین کود بهاره مورد نیاز کشاورزان استان، درروزهای تعطیل شروع سال جدید عملیات تخلیه،بارگیری وکیسه گیری کود بدون توقف درانبارهای استان کرمان انجام شده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید