جلسه کمیته ایمنی و بهداشت مجتمع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر، معاون مالی اداری ،رئیس امور مالی ، پزشک ،کارشناس بهداشت حرفه ای و سایر اعضاء کمیته ایمنی و بهداشت  مجتمع شیمیائی آبیک  بمنظور بررسی و  پیگیری مسائل بهداشتی و لوازم حفاظت فردی کارکنان و سایر موضوعات در روز سه شنبه 19فروردین  ماه 99 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید