برگزاری جلسه به منظور بررسی روند حمل، تخلیه وکیسه گیری کود فله در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای با حضور مسئول حراست ورئیس اداره بازرگانی شرکت در محل دفتر مدیریت  این شرکت برگزار  شد  در این جلسه  به منظور بررسی نظارت بر روند حمل،  تخلیه  و کیسه گیری کود  در انبار  سازمانی  و کارگزاری  ها بحث  و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید