جلسه صمیمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با همکاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

جلسه صمیمی مدیر یت استان سمنان با همکاران که پیرامون مباحث مطرح شده در گردهمائی مدیران و انتقال رهنمودهای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و ایجاد وفاق بیشتر برای بهبود روند اهداف وانتظارات سازمانی در دفتر مدیریت برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید